گروه ادبيات راهنمائي منطقه آذرشهر

علمي - آموزشي

 

 

  

+ نوشته شده در  شنبه دوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:20  توسط محمدي  | 

طرح درس

 

     به عنون  مقدمه :

    طرح درس یکی از ابزار های اساسی معلم است. معلمی که بدون طرح درس وارد کلاس می شود اغلب با اشکالاتی مواجه می شود .  به منظور هماهنگی بیشتر با همکاران محترم ادبیات منطقه نمونه طرح درس ذیل جهت استفاده ی  همکاران  پیشنهاد می شود .

جهت دریافت اصل طرح درس اینجا را کلیک کنید

+ نوشته شده در  شنبه دوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:15  توسط محمدي  | 

مفاهيم

دانايي ، تخت گاه ، بخرد ، ذات خويش ، قصيده ، مثنوي ، كلمات مخفّف ، ادبيّات ، قالب شعري

روش تدريس

تلفيقي از كارايي گروه و بلندخواني

چينش كلاس و گروه بندي

گروه هاي 4 تا 6 نفري                                                         تابلوي كلاس

                                                           ۷   نعلي شكل   ۷    

رسانه هاي آموزشي

 

معياري

مطالب درس قبلي ، نكته هاي زباني و ادبي ، كارگروهي ، مطالب قسمت نوشتن

 

تسهيل كننده

تابلو،گچ،كتاب جام جم اوحدي،مثنوي آفرين نامه ابوشكور،تصاويري ازدانشمندان ،دانايان

ايجاد ارتباط و انگيزه سازي

تقويت نگرش مثبت دانش آموزان از انجام فعّاليت جمعي،پخش موسيقي مناسب هنگام خواندن شعر

توجّه به ايجاد ارتباط غيركلامي در آغاز ورود به كلاس ،ارائه پيش سازمان دهنده در ارتباط با دانايي

 

 

ارزشيابي

ارزشيابي آغازين

رفتار ورودي

سؤالاتي از دروس قبلي تدريس شده مثل :

1- جمله اي بگوييد كه فعل مضارع داشته باشد.

2- بيتي بگوييد كه درآن آرايه تشخيص باشد.

3- انواع جمله از نظر مفهوم را با ذكر نمونه بيان كنيد.

4- در عبارت زير زيبايي هاي ادبي را معيّن كنيد.

پيام پيامبر (ص) گنجينه و آبشخوري است كه انسانيّت همواره براي تازگي و شكوفايي و شكوهمندي خود بدان نيازمند است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ارزشيابي   

آماده سازي

سؤالاتي براي آماده ساختن ذهن دانش آموزان:

1-  حديثي از اين درس در زمينه ي دانايي را بيان كنيد .

2-  قالب شعري اين درس را مشخّص كنيد .

3-  يك جمله ادبي براي واژه دانايي بگوييد .

پيش آزمون

1-  نوع جمله داده شده مقابل را بيان كنيد.  « بدان كوش تا دانا شوي »

2-  كتاب هاي شاهنامه و بوستان سعدي مربوط به كدام قالب شعري زير است؟

الف) غزل    ب) مثنوي    ج) قصيده    د) قطعه

3-  كتاب آفرين نامه از چه كسي است ؟

الف) اوحدي مراغه اي    ب) ابوالفضل ميبدي    ج) مرتضي آويني    د) ابوشكور بلخي

آزمون تكويني و پاياني

1-  شكل دوّم كلمات زير را بنويسيد.

آشيانه ، جاروب ، ميهمان

2- بيت« آن جه در علم بيش مي بايد           دانش ذات خويش مي بايد » به چه حديثي اشاره مي كند؟

3- چند آرايه ادبي كه در نوشتن جملات ادبي اين درس كاربرد دارند را بيان كنيد.

4- وظيفه ي ما دانش آموزان در باره ي دانايي و خردمندي چيست؟

5- تضمين هاي استفاده شده در اين درس را بيان كنيد .

 

تعيين تكليف

جلسه آينده روايات و احاديثي از پيامبر و امامان را پيدا كرده و به كلاس آوريد.

درس دانايي را به صورت گروهي براي جلسه آينده حاضر كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       بسم الله الرحمن الرحيم

طرح درس روزانه ادبيّات فارسي كلاس سوم راهنمايي           سال تحصيلي : 90-89

نام درس : دانايي               تهيّه كننده : مهدي محمّدي               شهرستان آذرشهر         مدرسه راهنمايي نمونه شهيدغفّاري

 

                               هدف هاي رفتاري                                                                               هدف هاي آموزشي                                  

 

 

دانش آموز بايد :

1-  تقويت مهارت هاي خوانداري

 

2-  آشنايي با دانايي و اهمّيّت آن

 

3-  تقويت توانايي به كارگيري ويژگي هاي گفته شده دانايي در زندگي

 

4-  آشنايي با احاديث پيامبران و امامان در زمينه ي دانايي

 

5-  آشنايي بيشتر با چگونگي استفاده از كلمات مخفّف در اشعار

 

6-  آشنايي با ابوشكور بلخي ، اوحدي مراغه اي و نمونه اي از آثار و سروده هاي آن ها

 

7-  تقويت تشخيص قالب هاي شعري و كاربرد آن ها

دانش آموز پس از پايان آموزش:

        1- معني و مفهوم ابيات و واژه هاي جديد درس را بازگو كند. (فهم)

   

        2- بعضي از سخنان بزرگان و امامان در مورد دانايي را بيان و در مورد آن ها اظهار نظر مي كند. (دانش )

 

        3- مختصري از زندگي ابوشكوربلخي و اوحدي مراغه اي را توضيح مي دهد. (فهم)

 

        4- مي تواند آرايه هاي استفاده شده در درس را در ابيات تشخيص دهد. (فهم)

 

        5- به خودارزيابي ها و كارگروهي و تمرينات نوشتن درس ، پاسخ هاي مناسب مي دهد. (كاربرد)

 

        6- درس را به راحتي روخواني و روان خواني مي كند . (كاربرد)

 

         7- در نوشته هاي خود كلمات مخفّف را به كار مي برد . (كاربرد)

 

         8- در مورد دانايي مطلب مي نويسد . (تركيب)

 

         9- به قالب شعري مثنوي علاقه مند مي شود . (نگرش)

 

        10- نظم را به نثر تبديل كند . (تجزيه و تحليل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعاليت هاي معلم

فعاليت هاي دانش آموزان

-          معلم به وسيله ي مهارت هاي غير كلامي با دانش آموزان ارتباط و ايجاد انگيزه مي كند و از مطالب دانايي و درس هاي سال هاي قبل سؤال مي كند .

 

-          معلم بجه ها را گروه بندي مي كند .

 

 

-          معلم به ترتيب زير به روش بلند خواني و كارايي گروه تدريس را شروع مي كند

 

 

1-  گروه بندي

2-  خواندن در خود گروه ها

3-  توضيح لغات تازه و مشكل

4-  توضيح مفهوم شعر

5-  شرح دانش هاي زباني و ادبي

6-  توضيح نوشتن هاي درس

7-  جمع بندي و ارزشيابي پاياني

 

 

-          دانش آموزان با معلم ارتباط برقرار مي كنند

 

-          دانش آموزان گروه بندي مي شوند.

 

 

-          دانش آموزان در گروه هاي خود فعالانه كار مي كند و طبق برنامه تدريس معلم با او همكاري مي كنند.

 

-          فعاليت هاي تكميلي را به دقت انجام مي دهند.

 

 

-          مطالب ضروري را در دفتر خود يادداشت مي كنند.

 

+ نوشته شده در  شنبه دوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 11:38  توسط محمدي  | 

املا سوم راهنمائی

                                                                                   به نام خدا

امتحان املاي كلاس سوّم مدرسه راهنمايي در آبان ماه سال ....

 نام و نام خانوادگي :

 1-      در متن زير غلط هاي املايي را پيدا كرده و با صحيح هر يك از آن ها جمله اي بسازيد . (1)

 دادگري ، اعتدال و قنائت ، آيين رضم و شكار ، خوگرفتن به سختي و پرورش تن و روان ، هر دو

 2-      با حروف در هم ريخته زير كلمه ي معني دار بنويسيد . (1)

 ي ا ل ق ف ه                    ب ط ا م ل ن                      ص م خ وت                          ظ ا م ر ه

 3-      كلمات نادرست را با توجّه به معني آن پيدا كرده و بنويسيد . (5/1)

 بسات : گستردني        رخست : اجازه        ثواب : درست           تعالا : بلند مرتبه          مايع : بهره         جذر: پس رفت آب

 4-      كلماتي كه به نوعي باهم ارتباط معنايي دارد كنار هم بنويسيد .( 5/1)

 نصيحت – خاصّه – جمع –– علم – طلبه – ناصح – مخصوص – علما – مجمع – مطلوب – جمعيّت – معلّم – طلّاب

  5-      غلط هاي املايي را پيدا كرده و درست آن ها را در زيرشان بنويسيد . (5/1)

 در نصر فارسي مي خانيم كه افراد از نزر حوش و فحم و استعداد و حافضه با يكديگر اختلاف دارند .

 6-      در كدام گزينه غلط املايي وجود دارد ؟ (1)

غافله ي عمر – حيات حقيقي – عقل با‍‍‍ژگونه – پرسش سريح

 7-      املاي كدام گروه درست است ؟ با آن جمله ي ادبي بسازيد . (5/0)

 احساس و حيجان – آب هاي ضلال – جازبه ي لطيف – عظمت خداوند

  8-      رابطه گروه واژه هاي همه گزينه ها جز ......... يكسان است . (5/0)

 ياًس و نااميدي – رميده و آرميده – قيام و خيزش – عصر و زمانه

 9-      با توجّه به مفهوم كلّي هر جمله كدام واژه براي كامل كردن آن مناسب است ؟ (5/1)

 الف ) اگر فرهنگ جوان و .............ديد او پايه و .........گرفته باشد مي توان گشايشي در درون او پديد آورد و به بالش و رويش ................ .

 ترز = طرز         مايعي = مايه اي              بيانجامد = بينجامد

 موفّق باشيد : محمّدي

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 13:31  توسط محمدي  | 

املا کلاس اول

به نام خدا

امتحان املا كلاس اوّل راهنمايي در آبان ماه سال                  نام ونام خانوادگی :

                                                              

1-      در جمله هاي زير املاي كدام كلمه ها نادرست است شكل درست آن ها را در زيرشان بنويسيد . (۳) 

الف) اصولن تنوّع زبان الاوه بر اين كه مانع پزيرش اسلام نيست بلكه وسيله اي براي پيشرفت بيشتر دين هم محصوب

مي شود .

 

ب) توانستند هوش و لياغت و استعداد خيش را به ديگر عملن سابت كنند به توري كه ديگران آن را به پيشوايي و مقتدايي بپذيرند .

 

پ) آن چه ما مدّئي هستيم اين است كه اكسريّت ايرانيان نسبت به اسلام سميمي بوده اند .

 

 

2-      در گروه كلمه هاي زير املاي چند كلمه نادرست است شكل صحيح آن را بنويسيد . (5/1)

 

قدر و اندازه – مضهر ملّت – تكللم زبان فارسي – دسته ي مخصوص – موفقييت و شكست – ذوق و زبان – عشق و ايمان - 

     

سهم و سهيم – صاحب نظران – مفاهيم اسلامي – تمدّن عزيم – ملاصدرا و ابوريحان – مانند و نذير – معاني لطيف –

 

مسنوي معنوي – گنجينه و موضوع – صبر ايّوب

 

3-      جاهاي خالي را با كلمات داده شده ير كامل كنيد . (1)

 

پيامبر در ........... خود از تجمّل دوري مي جست و در كمك كردن به ديگران در كارها ............ مي كرد .

 

حيات – حياط                                                         اسرار – اصرار

 

4-      شكل درست كلمات زير را نوشته و براي هركدام يك مترادف بنويسيد . (5/1)

 

حستي :              زلمت :            ضلال :           ارفا :           متعللق :            تراوت :

 

5-      با توجّه به معني كلمه صورت صحيح آن را بنويسيد . (1)

 

مرموض : پوشيده             جزّاب : دوست داشتني            ناگذير : ناچار            عقلليت : مقدار كم

 

6-      از كلمات درهم ريخته ، كلماتي معني دار نوشته و براي هريك مثالي در جمله بنويسيد . (2)

 

ه ظ ر و :

 

ق ي ل ا ت :

 

ن ر و ف ت :

 

ت ه ن ض :

 

 

 

 

موّفق باشيد : محمّدي

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 14:9  توسط محمدي  | 

ادبیات تصحیحی سوم

به نام خدا

امتحان ادبيّات فارسي كلاس سوم راهنمايي                 مدرسه :                آبان ماه سال :                     نام و نام خانوادگي :

 

 

 

1-      با توجّه به ابيات و عبارات زير ، سؤالات خواسته شده را جواب دهيد .

 

 

علم بالست مرغ جانت را            بر سپهر او برد روانت را

 

دل بي علم چشم بي نورست           مرد نادان ز مردمي دورست

 

قدر وقت ار نشناسد دل و كاري نكند      بس خجالت كه از اين حاصل ايّام بريم

 

مثل مؤمنان ، جمله چون يك تن است چون اگر يك اندام را رنجي رسد همه ي اندام ها آگاهي يابند و رنجور شوند .

 

خدايا به شناخت تو زندگانيم ، به نصرت تو شا دانيم ، به كرامت تو نازانيم و به عزّ تو عزيزانيم .

 

-          اركان تشبيه را در بيت دوم مشخّص كنيد . (1)

 

 

-          رديف و قافيه را در بيت اول معيّن كنيد . (1)

 

 

-          منظور از چشم بي نور در بيت دوم و حاصل ايّام بريم در بيت سوم چيست ؟ (1)

 

 

-          معني كلمات سپهر و رنجور را بنويسيد . (1)

 

 

-          بين كلمات زندگانيم ، شادانيم ، نازانيم و عزيزانيم چه آرايه اي استفاده شده است ؟ (5/0)

 

 

-          نقش كلمه هاي بال – بي علم – ايّام و شادان چيست ؟ (1)

 

 

-          زمان فعل هاي نشناسد و رسد در جمله هاي بالا چيست ؟ (1)

 

 

-          عبارت آخر از چند جمله درست شده است ؟ (5/0)

 

 

-          قالب شعري دو بيت بالايي را نوشته وآن را تعريف كنيد . (1)

 

 

 

-          براي هر يك از كلمه هاي نصرت و نادان جمله ي ادبي بنويسيد . (1)

 

 

 

 

-          ابيات اول و دوم را تا دو بيت ادامه دهيد . (2)

 

 


 


 

2-      مخفف واژه هاي آگر- آيينه – واين و سرافراز را بنويسيد . (1)

 

 

3-      اغلب نيايش ها و مناجات ها از نوع ................. هستند و داستان ها و نمايش نامه ها از نوع ................... هستند . (1)

 

 

4-      دو كلمه « گرم و مهربان » را به صفت برتر و دو كلمه « نيكوكار و بزرگ » را به صفت عالي تبديل كنيد . (1)

 

 

5-      فابل را تعريف كرده و دو مورد از نمونه هاي فابل در ادبيّات فارسي را بنويسيد . (1)

 

 

6-      مفهوم عبارت هاي زير را بنويسد . (1)

« مقرون ابواب بلا و مشقّت »                                « عاقل در مهمّات توقّف جايز نشمرد »

 

 

7-      نويسنده كتاب هاي  آفرين نامه................. و مثنوي جام جم .............. و افسانه و افسون ...............و كشف الاسرار............. است . (1)

8-      تضمين را تعريف كرده و مثالي بزنيد . (1)

 

 

9-      در متن زير فعل هاي قابل حذف را مشخّص كرده و باز نويسي كنيد . (1)

كربلا قرارگاه عشّاق است و شهيدان مظهر ايثار است .

 

اين شهر دروازه اي  در زمين داشت و دروازه ي ديگر در آسمان داشت .

 

10- بيت « نگهبان گنجي تو از دشمنان            و دانش نگهبان تو جاودان » به چه مطلبي تلميح دارد ؟ (1)

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 14:4  توسط محمدي  | 

تقویم بودجه بندی پیشنهادی کتاب ادبیّات فارسی کلاس سوم راهنمایی در سال تحصیلی 90-89

  تقویم بودجه بندی پیشنهادی کتاب ادبیّات فارسی کلاس سوم راهنمایی در سال تحصیلی 90-89

 

شماره

فصل

نام

فصل

نام

درس

 

هفته

 

ماه

 

اوّل

 

ستايش + اسلام و انقلاب اسلامي

 

1-    زيبا زيستن 2- آداب و آيينه

3- دروازه اي به آسمان -

شعر خواني

 

اول – دوّم – سوّم – چهارم

 

مهر

 

دوّم

 

علم و فرهنگ

 

1-    جوانان و فرهنگ 2- دانايي 3- موش و گربه – روان خواني

 

اول – دوّم – سوّم – چهارم –

 

آبان

 

سوّم

 

زيبايي آفرينش

 

1- تماشاي بهار 2- شگفتي هاي آفرينش - شعرخواني

 

اول – دوّم

 

آذر

 

چهارم

 

شكفتن

 

1- مثل آيينه 2- هم نشين – روان خواني

 

سوّم – چهارم

 

آذر

 

 

نيم سال دوّم

 

 

پنجم

 

اخلاق زندگي

 

1- دورانديشي  2- آداب زندگاني   3- پرتو اميد-  شعرخواني

 

اوّل – دوّم – سوّم

 

دي و بهمن

 

ششم

 

نام ها و يادها

 

1- راز موفّقيّت 2- درس آزاد 3- زن پارسا – روان خواني

 

اوّل – دوّم – سوّم

 

اسفند

 

هفتم

 

سرزمين من

 

1- اميد ايران زمين  2- درس آزاد 3- قصّه تكرار آرش – شعر خواني

 

چهارم اسفند – سوّم و چهارم فروردين

 

اسفند و فروردين

 

هشتم

 

ادبيّات جهان

 

1-    آرزو 2- شازده كوچولو –

روان خواني

 

اول – دوّم – سوّم – چهارم

 

ارديبهشت

 

 

تهيّه كننده : سرگروه ادبيّات فارسي مقطع راهنمايي « مهدي محمّدي »

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 8:39  توسط محمدي  |